Algemene Voorwaarden | BRISK LEGAL
15570
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-15570,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-11.0,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive

ALGEMENE VOORWAARDEN BRISK LEGAL

1. BRISK LEGAL is een handelsnaam van The Doc Creation B.V., die is gevestigd te Eindhoven en is ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 76273571;

2. Iedere aansprakelijkheid van BRISK LEGAL is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van BRISK LEGAL wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar is. Desgevraagd worden over de door BRISK LEGAL gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering inlichtingen verschaft;

3. Als om welke reden dan ook, geen uitkering plaatsvindt uit hoofde van voornoemde beroepsaansprakelijkheidsverzekering, is de aansprakelijkheid van BRISK LEGAL beperkt tot het door BRISK LEGAL in verband met de betreffende opdracht in rekening gebrachte factuurbedrag, met een maximum van € 25.000,-;

4. De keuze van door BRISK LEGAL in te schakelen derden gebeurt, waar mogelijk en redelijk, in overleg met de opdrachtgever en met de nodige zorgvuldigheid. BRISK LEGAL is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden en BRISK LEGAL mag zonder overleg met de opdrachtgever een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de kant van de door BRISK LEGAL ingeschakelde derden aanvaarden;

5. Als BRISK LEGAL de opdracht door overmacht geheel of gedeeltelijk niet kan uitvoeren, mag zij de uitvoering daarvan zonder gerechtelijke tussenkomst opschorten of geheel of gedeeltelijk ontbinden, zonder dat BRISK LEGAL tot enige schadevergoeding is gehouden;

6. Alle vorderingsrechten en alle bevoegdheden ten opzichte van BRISK LEGAL in verband met de door BRISK LEGAL verrichte werkzaamheden vervallen in ieder geval één jaar na het moment waarop de opdrachtgever of een derde bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van de rechten en bevoegdheden;

7. Opdrachtgever vrijwaart BRISK LEGAL voor alle aanspraken van derden, redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken daaronder begrepen, die samenhangen met werkzaamheden die voor de opdrachtgever zijn verricht, tenzij deze het gevolg zijn van grove nalatigheid of opzet aan de zijde van BL;

8. De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van alle natuurlijke en rechtspersonen die, al dan niet krachtens arbeidsovereenkomst, voor BRISK LEGAL werkzaam zijn of waren of bij de dienstverlening door BRISK LEGAL zijn betrokken;

9. BRISK LEGAL werkt met verschillende prijsmodellen, toegespitst op de waarde van de opdracht en de wens van opdrachtgever. Daarnaast kan BRISK LEGAL een voorschot verlangen. Dit voorschot houdt BRISK LEGAL tijdens de opdracht onder zich. Bij afronding van de opdracht verrekent BRISK LEGAL het voorschot met de laatste factuur, met door opdrachtgever onbetaald gelaten facturen van BRISK LEGAL of met (te verwachten) facturen van ingeschakelde derden. Als opdrachtgever aan alle financiële verplichtingen heeft voldaan restitueert BRISK LEGAL het (restant van het) betaalde voorschot;

10. BRISK LEGAL brengt, naast de overeengekomen prijs en BTW de door haar in het kader van de opdracht gemaakte kosten, zoals deurwaarders-, griffie-, vertaal-, kadaster-, registratie-, kamer van koophandel-, notaris-, koeriers-, reis-, verblijfs-, en parkeerkosten, volledig en inclusief BTW aan opdrachtgever in rekening;

11. BRISK LEGAL factureert maandelijks achteraf of zoveel vaker als de omstandigheden dit naar het oordeel van BRISK LEGAL rechtvaardigen. De betalingstermijn is dertig (30) dagen. Dit is een fatale termijn, zodat opdrachtgever in geval van niet tijdige betaling van rechtswege, zonder vereiste van nadere aanzegging of ingebrekestelling, in verzuim is. Vanaf dat moment is opdrachtgever wettelijke handelsrente en 15% incassokosten verschuldigd en is BRISK LEGAL bevoegd incassomaatregelen te treffen;

12. BRISK LEGAL kan in geval van niet tijdige betaling door opdrachtgever zonder nader overleg, aanzegging of ingebrekestelling haar dienstverlening in alle opdrachten met opdrachtgever opschorten of staken, en dossiers en overige zaken van opdrachtgever onder zich houden. BRISK LEGAL zal opdrachtgever hiervan onmiddellijk schriftelijk in kennis stellen;

13. Zo lang opdrachtgever facturen van BRISK LEGAL onbetaald laat, behoudt BRISK LEGAL zich ten aanzien van haar dienstverlening op grond van de opdracht met opdrachtgever de eigendom voor van alle van BRISK LEGAL afkomstige en/of door haar geproduceerde zaken, stukken, dossiers, etc., inclusief de daarop geldende rechten van intellectuele eigendom;

14. Opdrachtgever verplicht zich om vragen of opmerkingen over de werkzaamheden of facturen van BRISK LEGAL binnen veertien dagen na redelijkerwijs daarmee bekend te zijn schriftelijk en gemotiveerd aan BRISK LEGAL voor te leggen, waarna BRISK LEGAL gemotiveerd reageert. In geen geval heeft opdrachtgever recht om zijn betalingsverplichtingen jegens BRISK LEGAL op te schorten;

15. BRISK LEGAL verplicht zich om na afloop van haar werkzaamheden, er van uitgaande dat opdrachtgever aan al zijn verplichtingen heeft voldaan, alle originele, gerechtelijke of van opdrachtgever afkomstige stukken aan opdrachtgever (retour) te zenden. Voor het overige verplicht BRISK LEGAL zich om door haar behandelde dossiers in haar archieven te bewaren gedurende de wettelijk vereiste termijn van vijf jaar na het eindigen van de behandeling, waarna zij de dossiers kan vernietigen;

16. BRISK LEGAL beschikt niet over een stichting derdengelden en kan geen derdengelden ontvangen;

17. Bij ongeplande afwezigheid van mr. D.J. (Daan) Smits, kan opdrachtgever contact opnemen met mr. P. (Paul) Koeslag van Koeslag Jacobs Advocaten N.V.:

De Glazen boerderij 13, 5481 AV Schijndel

Postbus 300, 5480 AH Schijndel

T: +31 (0) 73 822 0505

F: +31 (0)73 822 05 04

E: koeslag@koeslagjacobs.nl

18. Deze algemene voorwaarden gelden ook voor eventuele aanvullende of vervolgopdrachten;

19. Op de rechtsverhouding tussen BRISK LEGAL en de opdrachtgever, alsmede degenen die van haar diensten gebruik maken, is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Oost-Brabant.